Demonstrációs fizika labor

Tartalom

Tatalom

Bevezetés
1. A kísérletezés szerepe a fizikatanításban
2. Irodalmi áttekintés
3. Jó gyakorlatok a kísérletezésben
4. Kísérletek leírásának szerkezete
5. Mechanika

5.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás megfigyelése ún. Mikola-csővel
5.2. A mozgások függetlenségének bemutatása kalapácsos ejtőgéppel
5.3. Lejtőn leguruló golyó mozgásának vizsgálata (Galilei-lejtő)
5.4. Ejtőzsinór készítése
5.5. A nehézségi gyorsulás értékének mérése deszka-ingával
5.6. A nehézségi gyorsulás nagyságának meghatározása okostelefonnal
5.7. Nehézségi gyorsulás mérése fénykapuval
5.8. Nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes akusztikus mérőprogram segítségével
5.9. Kísérletek a tehetetlenség törvényére
5.10. Newton II. törvényének sztatikus erőfogalomra alapozott bevezetése
5.11. Ütközéses méréssorozat a tehetetlen tömeg fogalmának bevezetéséhez
5.12. Lejtőn való mozgás vizsgálata LabCamera program segítségével
5.13. A hatás-ellenhatás törvényének demonstrációs lehetőségei
5.14. Súly és súlytalanság
5.15. Súrlódásos kísérletek
5.16. Légpárnás jármű CD-ből, kupakból, lufiból
5.17. Az impulzusmegmaradás érzékeltetése "ágyús" kiskocsival
5.18. Ágyú csipeszből és vasgolyóból
5.19. Ütközési kísérletek
5.20. Forgómozgás dinamikai vizsgálata abroncs-készülékkel
5.21. Gyorsulásérzékelő szenzor helyének meghatározása az okostelefonban
5.22. Kísérletek a tehetetlenségi erőkre
5.23. Foucault-inga modell
5.24. Kísérletek az impulzusmomentum tételre
5.25. Kísérletek erőmentes- és súlyos pörgettyűvel
5.26. Fonálinga lengésidejének vizsgálata
5.27. Egy harmonikus rezgőmozgást végző test és egy egyenletes körmozgást végző test árnyékának összehasonlítása
5.28. Rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata
5.29. Rezgő test mozgásának elemzése LabCamera program segítségével
5.30. A Tracker videóelemző program modellezés funkciójának használata közegellenállással csillapított rezgés esetén
5.31. Csatolt rezgések bemutatása ingapárral
5.32. Rezgéscsatolás bemutatása Wilberforce-ingával
5.33. Kényszerrezgés és rezonanciajelenség bemutatása ("rezonancia kocsi")
5.34. Rezonancia trükkös bemutatása ingákkal
5.35. Rezgések összegzése: két, hanggenerátorral keltett rezgés összegzése oszcilloszkóppal (egyirányú és egymásra merőleges rezgések)
5.36. A fizikai inga lengésidő-formulájának illusztrálása
5.37. Transzverzális és longitudinális hullámterjedés modellezése
5.38. Állóhullámok keltése szabályozhatóan (súlyokkal) feszített fonálon
5.39. Állóhullámok keltése patkómágnes sarkai között kifeszített, váltóárammal izzított dróton
5.40. Húr ("monochord") rezgéseinek vizsgálata
5.41. Pálca (acélszalag), valamint változtatható átmérőjű abroncs rezgéseinek megfigyelése
5.42. Lemezek rezgéseinek megfigyelése
5.43. Dob (gumimembrán) rezgéseinek megfigyelése stroboszkópos megvilágításban
5.44. Hangvilla rezgésének megfigyelése stroboszkópos megvilágításban
5.45. A hang sebességének mérése állóhullámokkal
5.46. Hanglebegés előállítása két hangvillával
5.47. Fáziskülönbséggel kibocsátott hanghullámok interferenciája
5.48. Mérések Audacity számítógépes akusztikus mérőprogram segítségével
5.49. Duda szívószálból és lufiból
5.50. Nyomás nyugvó folyadékban
5.51. Kísérletek Arkhimédész törvényére
5.52. Sűrűségmérés Archimédész-törvény segítségével
5.53. Kísérletek a légnyomásra
5.54. Goethe barométer (hőmérő) házilag
5.55. Áramlási vonalak szemléltetése Pohl-féle készülékkel
5.56. Bernoulli-törvényt szemléltető kísérletek  
5.57. Magnus-effektus hurkapálcára rögzített hengerrel és magnus-sikló készítése
5.58. A közegellenállás vizsgálata
5.59. Légáramlás sebességének mérése Pitot–Prandtl-féle szondával
5.60. Örvények konzervdobozból, házi füstfújó készítése

6. Hőtan

6.1. Szilárd testek lineáris hőtágulása
6.2. Test és üreg hőtágulásának megfigyelése a Gravesande-kísérlettel („golyó+karika”)
6.3. Folyadékok hőtágulásának bemutatása
6.4. Gázok hőtágulása
6.5. Gázok állapotváltozásai
6.6. A Boltzmann állandó számértékének meghatározása étergőz parciális nyomásának mérésével
6.7. Víz felszívása gyertyával
6.8. Olvadó jég és forrásban levő víz hőmérsékletének mérése
6.9. Párolgó folyadék hőmérsékletének mérése
6.10. „Szomjas kacsa”
6.11. A forráspont nyomásfüggésének bemutatása
6.12. Jég olvadáspontjának csökkentése
6.13. Kristályosodási hő mérése
6.14. Víz fajhőjének közelítő meghatározása
6.15. Kísérlet az adiabatikus tágulással járó lehűlésre és a kondenzációs magvak szerepére a ködképződésnél
6.16. Kísérletek a hősugárzásra és a hőelnyelésre 
6.17. Kísérletek a hővezetés szemléltetésére
6.18. Kísérletek a hőáramlás szemléltetésére
6.19. A kinetikus gázelmélet szemléltetése
6.20. Molekulaméret nagyságrendjének becslése
6.21. Kísérletek diffúzióra
6.22. A folyadékfelszín „rugalmas” tulajdonsága
6.23. A felületi feszültség anyagfüggésének demonstrálása
6.24. Kísérletek folyadékhártyákkal
6.25. Szappanhártyák görbületi nyomásának demonstrálása
6.26. Szilárd fal közelében kialakuló folyadékfelület megfigyelése
6.27. Mosószer-oldat felületi feszültségének mérése csepegtetéses módszerrel

7. Elektromosságtan

7.1. Anyagok elektromos állapotba hozása dörzsöléssel
7.2. Töltött testek között működő erőhatás kimutatása
7.3. Ellentétes töltések összegzése, az előjeles jelölésmód indoklása
7.4. Elektroszkóp feltöltése megosztással
7.5. Az elektrofór működésének bemutatása
7.6. Vezetőre vitt töltés elhelyezkedésének vizsgálata
7.7. Kísérletek a csúcshatásra
7.8. Kísérletek Faraday-kalitkával és Faraday-pohárral
7.9. Töltött testek körül kialakuló erővonalrendszer modellezése olajba szórt darával, dipólláncok kialakulása
7.10. A kapacitás fogalmának kialakítására szolgáló alapkísérlet bemutatása
7.11. Hajfelállítás
7.12. Elektrosztatikai kísérletek házi eszközökkel
7.13. Feszültség és áramerősség mérése
7.14. Ohm-törvény mérése ellenállással és izzószállal
7.15. Soros- és párhuzamos kapcsolás feszültség- és áramerősség-viszonyainak mérése
7.16. Hőfejlődés vizsgálata áramjárta vezetőkön
7.17. Az ellenállás hőmérséklet-függésének demonstrálása
7.18. Wolframszál hőmérsékleti együtthatójának mérése
7.19. Kapocsfeszültség mérése a terhelés függvényében
7.20. Kísérletek félvezetőkkel
7.21. Permanens mágnes terének vizsgálata
7.22. Egyéb kísérletek permanens mágnessel
7.23. A dia-és a paramágneses tulajdonság demonstrálása.
7.24. Az áram mágneses terének kimutatása
7.25. Áramjárta vezetők mágneses terének szemléltetése vasreszelékkel
7.26. Áramjárta tekercs belsejében kialakuló mágneses tér mennyiségi jellemzése
7.27. Mérőkeretre ható forgatónyomaték bemutatását szolgáló demonstrációs kísérlet állandó mágneses térben
7.28. A mágneses tér áramra gyakorolt hatásának kimutatása
7.29. A mozgási indukció jelenségének bemutatása
7.30. A mozgási indukció mennyiségi viszonyainak érzékeltetése
7.31. A nyugalmi indukció jelenségének bemutatása
7.32. Lenz-törvény szemléltetése ún. abroncs-készülékkel
7.33. Lenz törvényének szemléltetése csőben leeső mágnessel
7.34. A Lenz-törvényt demonstráló Thomson-féle gyűrűkísérlet bemutatása
7.35. Az örvényáramok hatásának bemutatása Waltenhofen-féle ingával
7.36. Az örvényáramok „kézzelfogható” hatásának érzékelése elektromágnes pólusai közé suhintott fémlemezzel
7.37. Hétköznapi elektromosságtan
7.38. A transzformátor áttételi viszonyainak mérése
7.39. Bekapcsolási és kikapcsolási jelenség bemutatása induktív tagot tartalmazó áramkörben
7.40. Tekercs (1200 menetes iskolai transzformátortekercs) önindukciós együtthatójának számolása ohmos ellenállásának és impedanciájának mért adataiból
7.41. Kondenzátor kapacitásának számolása az impedancia mérésével
7.42. Feszültségrezonancia bemutatása soros RLC áramkörben
7.43. Kondenzátor töltése és kisütése ohmos ellenálláson át
7.44. Az elektrolitikus vezetés szemléltetése sóoldattal, zsebizzóval
7.45. Az ionsúrlódási jelenség bemutatása
7.46. Galvánelem összeállítása, működésének vizsgálata
7.47. Krumpli (vagy gyümölcs) áramforrás készítése
7.48. Volta-oszlop építése pénzérmékből
7.49. Elektrolízis réz-szulfát oldattal és/vagy cink-jodid oldattal
7.50. Vízbontás Hoffmann-féle készülékkel. A Faraday-állandó értékének nagyságrendi meghatározása
7.51. Kísérletek a termofeszültség bemutatására

8. Optika

8.1. Párhuzamos fénynyaláb előállítása
8.2. Kísérletek a Hartl-féle koronggal
8.3. Fénytani demonstrációs kísérletek vizeskáddal
8.4. Tükrök leképezésének demonstrálása
8.5. A domború lencse fókusztávolságának meghatározása ún. Bessel-módszerrel
8.6. Optikai eszközök modelljeinek összeállítása
8.7. Kísérletek hullámkáddal
8.8. Réselhajlási jelenség bemutatása
8.9. Drótszál (vagy tű) elhajlási képének bemutatása
8.10. A fényelhajlás jelensége optikai rácson, a fény hullámhosszának meghatározása
8.11. Keresztrácson elhajló fény interferenciaképének bemutatása
8.12. Egy speciális reflexiós rács (CD) "rácsállandójának" meghatározása He-Ne lézerfény elhajlási képéből
8.13. A leképezés Abbe-elméletének egyszerű demonstrálása
8.14. Vetítés Schlieren-módszerrel
8.15. Newton színes gyűrűinek észlelése, kivetítése
8.16. Polarizált fény előállítása fekete üvegről visszaverődéssel
8.17. Polarizálás üveglemez kötegen történő sorozatos fénytörés révén
8.18. Polárszűrők használata, rezgési síkjuk megállapítása
8.19. Mészpátkristály kettőstörő tulajdonságának bemutatása
8.20. Interferencia jelenség létrehozása párhuzamos poláros fénynyalábbal
8.21. Modellkísérlet az égbolt kék színére, polározottságára és naplemente vörös színére
8.22. Hagyományos izzólámpa, energiatakarékos kompakt fénycső és LED lámpa relatív fényteljesítményének összehasonlítása
8.23. Napelemcella vizsgálata

9. Modern fizika

9.1. A fotoeffektus kimutatása
9.2. Pénzérme pöckölés – A Rutherford-féle szórási kísérlet demonstrálása
9.3. Folytonos színkép vetítése
9.4. A folytonos spektrum színeinek egyesítése, részleges egyesítése
9.5. Higanygőz-lámpa spektrumának megfigyelése egyeneslátású prizmával, ún. mattpálcás módszerrel
9.6. Higanygőz- és nátriumgőz-lámpa spektrumának vetítése
9.7. Kálium-permanganát-oldat abszorpciós színképének vetítése
9.8. CD-spektroszkóp készítése

10. A demonstrációs laborról

Köszönetnyílvánítás

 


Tartalom

Tatalom

Bevezetés
1. A kísérletezés szerepe a fizikatanításban
2. Irodalmi áttekintés
3. Jó gyakorlatok a kísérletezésben
4. Kísérletek leírásának szerkezete
5. Mechanika

5.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás megfigyelése ún. Mikola-csővel
5.2. A mozgások függetlenségének bemutatása kalapácsos ejtőgéppel
5.3. Lejtőn leguruló golyó mozgásának vizsgálata (Galilei-lejtő)
5.4. Ejtőzsinór készítése
5.5. A nehézségi gyorsulás értékének mérése deszka-ingával
5.6. A nehézségi gyorsulás nagyságának meghatározása okostelefonnal
5.7. Nehézségi gyorsulás mérése fénykapuval
5.8. Nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes akusztikus mérőprogram segítségével
5.9. Kísérletek a tehetetlenség törvényére
5.10. Newton II. törvényének sztatikus erőfogalomra alapozott bevezetése
5.11. Ütközéses méréssorozat a tehetetlen tömeg fogalmának bevezetéséhez
5.12. Lejtőn való mozgás vizsgálata LabCamera program segítségével
5.13. A hatás-ellenhatás törvényének demonstrációs lehetőségei
5.14. Súly és súlytalanság
5.15. Súrlódásos kísérletek
5.16. Légpárnás jármű CD-ből, kupakból, lufiból
5.17. Az impulzusmegmaradás érzékeltetése "ágyús" kiskocsival
5.18. Ágyú csipeszből és vasgolyóból
5.19. Ütközési kísérletek
5.20. Forgómozgás dinamikai vizsgálata abroncs-készülékkel
5.21. Gyorsulásérzékelő szenzor helyének meghatározása az okostelefonban
5.22. Kísérletek a tehetetlenségi erőkre
5.23. Foucault-inga modell
5.24. Kísérletek az impulzusmomentum tételre
5.25. Kísérletek erőmentes- és súlyos pörgettyűvel
5.26. Fonálinga lengésidejének vizsgálata
5.27. Egy harmonikus rezgőmozgást végző test és egy egyenletes körmozgást végző test árnyékának összehasonlítása
5.28. Rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata
5.29. Rezgő test mozgásának elemzése LabCamera program segítségével
5.30. A Tracker videóelemző program modellezés funkciójának használata közegellenállással csillapított rezgés esetén
5.31. Csatolt rezgések bemutatása ingapárral
5.32. Rezgéscsatolás bemutatása Wilberforce-ingával
5.33. Kényszerrezgés és rezonanciajelenség bemutatása ("rezonancia kocsi")
5.34. Rezonancia trükkös bemutatása ingákkal
5.35. Rezgések összegzése: két, hanggenerátorral keltett rezgés összegzése oszcilloszkóppal (egyirányú és egymásra merőleges rezgések)
5.36. A fizikai inga lengésidő-formulájának illusztrálása
5.37. Transzverzális és longitudinális hullámterjedés modellezése
5.38. Állóhullámok keltése szabályozhatóan (súlyokkal) feszített fonálon
5.39. Állóhullámok keltése patkómágnes sarkai között kifeszített, váltóárammal izzított dróton
5.40. Húr ("monochord") rezgéseinek vizsgálata
5.41. Pálca (acélszalag), valamint változtatható átmérőjű abroncs rezgéseinek megfigyelése
5.42. Lemezek rezgéseinek megfigyelése
5.43. Dob (gumimembrán) rezgéseinek megfigyelése stroboszkópos megvilágításban
5.44. Hangvilla rezgésének megfigyelése stroboszkópos megvilágításban
5.45. A hang sebességének mérése állóhullámokkal
5.46. Hanglebegés előállítása két hangvillával
5.47. Fáziskülönbséggel kibocsátott hanghullámok interferenciája
5.48. Mérések Audacity számítógépes akusztikus mérőprogram segítségével
5.49. Duda szívószálból és lufiból
5.50. Nyomás nyugvó folyadékban
5.51. Kísérletek Arkhimédész törvényére
5.52. Sűrűségmérés Archimédész-törvény segítségével
5.53. Kísérletek a légnyomásra
5.54. Goethe barométer (hőmérő) házilag
5.55. Áramlási vonalak szemléltetése Pohl-féle készülékkel
5.56. Bernoulli-törvényt szemléltető kísérletek  
5.57. Magnus-effektus hurkapálcára rögzített hengerrel és magnus-sikló készítése
5.58. A közegellenállás vizsgálata
5.59. Légáramlás sebességének mérése Pitot–Prandtl-féle szondával
5.60. Örvények konzervdobozból, házi füstfújó készítése

6. Hőtan

6.1. Szilárd testek lineáris hőtágulása
6.2. Test és üreg hőtágulásának megfigyelése a Gravesande-kísérlettel („golyó+karika”)
6.3. Folyadékok hőtágulásának bemutatása
6.4. Gázok hőtágulása
6.5. Gázok állapotváltozásai
6.6. A Boltzmann állandó számértékének meghatározása étergőz parciális nyomásának mérésével
6.7. Víz felszívása gyertyával
6.8. Olvadó jég és forrásban levő víz hőmérsékletének mérése
6.9. Párolgó folyadék hőmérsékletének mérése
6.10. „Szomjas kacsa”
6.11. A forráspont nyomásfüggésének bemutatása
6.12. Jég olvadáspontjának csökkentése
6.13. Kristályosodási hő mérése
6.14. Víz fajhőjének közelítő meghatározása
6.15. Kísérlet az adiabatikus tágulással járó lehűlésre és a kondenzációs magvak szerepére a ködképződésnél
6.16. Kísérletek a hősugárzásra és a hőelnyelésre 
6.17. Kísérletek a hővezetés szemléltetésére
6.18. Kísérletek a hőáramlás szemléltetésére
6.19. A kinetikus gázelmélet szemléltetése
6.20. Molekulaméret nagyságrendjének becslése
6.21. Kísérletek diffúzióra
6.22. A folyadékfelszín „rugalmas” tulajdonsága
6.23. A felületi feszültség anyagfüggésének demonstrálása
6.24. Kísérletek folyadékhártyákkal
6.25. Szappanhártyák görbületi nyomásának demonstrálása
6.26. Szilárd fal közelében kialakuló folyadékfelület megfigyelése
6.27. Mosószer-oldat felületi feszültségének mérése csepegtetéses módszerrel

7. Elektromosságtan

7.1. Anyagok elektromos állapotba hozása dörzsöléssel
7.2. Töltött testek között működő erőhatás kimutatása
7.3. Ellentétes töltések összegzése, az előjeles jelölésmód indoklása
7.4. Elektroszkóp feltöltése megosztással
7.5. Az elektrofór működésének bemutatása
7.6. Vezetőre vitt töltés elhelyezkedésének vizsgálata
7.7. Kísérletek a csúcshatásra
7.8. Kísérletek Faraday-kalitkával és Faraday-pohárral
7.9. Töltött testek körül kialakuló erővonalrendszer modellezése olajba szórt darával, dipólláncok kialakulása
7.10. A kapacitás fogalmának kialakítására szolgáló alapkísérlet bemutatása
7.11. Hajfelállítás
7.12. Elektrosztatikai kísérletek házi eszközökkel
7.13. Feszültség és áramerősség mérése
7.14. Ohm-törvény mérése ellenállással és izzószállal
7.15. Soros- és párhuzamos kapcsolás feszültség- és áramerősség-viszonyainak mérése
7.16. Hőfejlődés vizsgálata áramjárta vezetőkön
7.17. Az ellenállás hőmérséklet-függésének demonstrálása
7.18. Wolframszál hőmérsékleti együtthatójának mérése
7.19. Kapocsfeszültség mérése a terhelés függvényében
7.20. Kísérletek félvezetőkkel
7.21. Permanens mágnes terének vizsgálata
7.22. Egyéb kísérletek permanens mágnessel
7.23. A dia-és a paramágneses tulajdonság demonstrálása.
7.24. Az áram mágneses terének kimutatása
7.25. Áramjárta vezetők mágneses terének szemléltetése vasreszelékkel
7.26. Áramjárta tekercs belsejében kialakuló mágneses tér mennyiségi jellemzése
7.27. Mérőkeretre ható forgatónyomaték bemutatását szolgáló demonstrációs kísérlet állandó mágneses térben
7.28. A mágneses tér áramra gyakorolt hatásának kimutatása
7.29. A mozgási indukció jelenségének bemutatása
7.30. A mozgási indukció mennyiségi viszonyainak érzékeltetése
7.31. A nyugalmi indukció jelenségének bemutatása
7.32. Lenz-törvény szemléltetése ún. abroncs-készülékkel
7.33. Lenz törvényének szemléltetése csőben leeső mágnessel
7.34. A Lenz-törvényt demonstráló Thomson-féle gyűrűkísérlet bemutatása
7.35. Az örvényáramok hatásának bemutatása Waltenhofen-féle ingával
7.36. Az örvényáramok „kézzelfogható” hatásának érzékelése elektromágnes pólusai közé suhintott fémlemezzel
7.37. Hétköznapi elektromosságtan
7.38. A transzformátor áttételi viszonyainak mérése
7.39. Bekapcsolási és kikapcsolási jelenség bemutatása induktív tagot tartalmazó áramkörben
7.40. Tekercs (1200 menetes iskolai transzformátortekercs) önindukciós együtthatójának számolása ohmos ellenállásának és impedanciájának mért adataiból
7.41. Kondenzátor kapacitásának számolása az impedancia mérésével
7.42. Feszültségrezonancia bemutatása soros RLC áramkörben
7.43. Kondenzátor töltése és kisütése ohmos ellenálláson át
7.44. Az elektrolitikus vezetés szemléltetése sóoldattal, zsebizzóval
7.45. Az ionsúrlódási jelenség bemutatása
7.46. Galvánelem összeállítása, működésének vizsgálata
7.47. Krumpli (vagy gyümölcs) áramforrás készítése
7.48. Volta-oszlop építése pénzérmékből
7.49. Elektrolízis réz-szulfát oldattal és/vagy cink-jodid oldattal
7.50. Vízbontás Hoffmann-féle készülékkel. A Faraday-állandó értékének nagyságrendi meghatározása
7.51. Kísérletek a termofeszültség bemutatására

8. Optika

8.1. Párhuzamos fénynyaláb előállítása
8.2. Kísérletek a Hartl-féle koronggal
8.3. Fénytani demonstrációs kísérletek vizeskáddal
8.4. Tükrök leképezésének demonstrálása
8.5. A domború lencse fókusztávolságának meghatározása ún. Bessel-módszerrel
8.6. Optikai eszközök modelljeinek összeállítása
8.7. Kísérletek hullámkáddal
8.8. Réselhajlási jelenség bemutatása
8.9. Drótszál (vagy tű) elhajlási képének bemutatása
8.10. A fényelhajlás jelensége optikai rácson, a fény hullámhosszának meghatározása
8.11. Keresztrácson elhajló fény interferenciaképének bemutatása
8.12. Egy speciális reflexiós rács (CD) "rácsállandójának" meghatározása He-Ne lézerfény elhajlási képéből
8.13. A leképezés Abbe-elméletének egyszerű demonstrálása
8.14. Vetítés Schlieren-módszerrel
8.15. Newton színes gyűrűinek észlelése, kivetítése
8.16. Polarizált fény előállítása fekete üvegről visszaverődéssel
8.17. Polarizálás üveglemez kötegen történő sorozatos fénytörés révén
8.18. Polárszűrők használata, rezgési síkjuk megállapítása
8.19. Mészpátkristály kettőstörő tulajdonságának bemutatása
8.20. Interferencia jelenség létrehozása párhuzamos poláros fénynyalábbal
8.21. Modellkísérlet az égbolt kék színére, polározottságára és naplemente vörös színére
8.22. Hagyományos izzólámpa, energiatakarékos kompakt fénycső és LED lámpa relatív fényteljesítményének összehasonlítása
8.23. Napelemcella vizsgálata

9. Modern fizika

9.1. A fotoeffektus kimutatása
9.2. Pénzérme pöckölés – A Rutherford-féle szórási kísérlet demonstrálása
9.3. Folytonos színkép vetítése
9.4. A folytonos spektrum színeinek egyesítése, részleges egyesítése
9.5. Higanygőz-lámpa spektrumának megfigyelése egyeneslátású prizmával, ún. mattpálcás módszerrel
9.6. Higanygőz- és nátriumgőz-lámpa spektrumának vetítése
9.7. Kálium-permanganát-oldat abszorpciós színképének vetítése
9.8. CD-spektroszkóp készítése

10. A demonstrációs laborról

Köszönetnyílvánítás